هوالحی

برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست

هوالحی

برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست